Ano ang dating pangalan ng bansang thailand

This was asked on Wikipedia talk: Noticeboard for India-related topics. IAST is pretty popular, but a lot of people still don't have the right Unicode fonts, particularly older systems.I've copied it here because there are other issues relating to whether the Hindi is correct for the article: In connection with the article Name of the Philippines, what is the transliteration of Philippines' name in Hindi to Latin alphabet? In that it would technically be Philīpīṃs the way you have it spelled above (फिलीपिंस). The second I probably wouldn't be a long i, changing it to फिलिपिंस and the alternate spelling फिलिपीन्स would lead to the ending being slightly more normal looking as Philipīns. Also the article doesn't mention if the official name of the Philippines is pronounced with something like a (Labio-dental fricative) if the latter (as in English), then the devanagari should change to फ़िलिपींस or फ़िलिफीन्स and the transliteration would be the same for IAST since that doesn't handle loan sounds in Hindi but the ITRANS would be filip Ins or filipiins.--Deepak D'Souza , 26 August 2009 (UTC)I've seen that view, but some sources use the diacritic mark in फ़ to denote the labio-dental fricative whether it is in an Urdu or English or any other language word.

ano ang dating pangalan ng bansang thailand-40

Ang mga Samaritans na halo ng mga taga ibang bansa ay hindi na purong Israelita, ganoon din ang mga Yahuwdah sa Babylonia, Nehemi Yah 7 : 61-65.

Ang Roman Catholic Religion naman ang sinasamba nila at tinatawag sa kanilang pagsamba ay ang pangalang ‘Diyos’ na hango sa alamat na sinamba ng mga Griego at Romano na istatwa ni Theos. Ang Islam naman ng mga Arabo at Muslim ang sinasamba nila at tinatawag sa kanilang pagsamba ay ang pangalang ‘Allah’ na itinawag ng mga Egypto (Exodus ) sa kanilang maraming istatwa ay Elohim (plural) at kapag isa lamang (singular) ang tawag ay ‘El’ na binibigkas na ‘Eloah’, na bigkas sa salitang Arabo ay Aloah o Allah, ang mga Arabo at Egypto ay hindi mga Israelita.

- Taxman I think that फिलिपीन्स is the most correct one .

The diacritic mark in फ़ि is not part of the standard alphabet but part of an extended set used to transcribe Urdu in Devanagari.

Nag base sila at sa wikang English lamang na nagresulta ng pagka-limita ng mga Tigapag-say-say ng Kasaysayan ng Pilipinas na malaman ang Talaan ng Kasaysayan nakasulat sa Chinese at Asian na Wika.

Biblical Ophir ang tawag na ibig sabihin ay nasa Biblia ang Ophir at dahil ang tinawag na Pilipinas ay ang Ophir ayon sa mga Historian ay kailangan ipakita ang kasaysayan sa Biblia ng taga Ophir.

- Taxman I think when we say Tagalog is the Philippines' official language, there are some dispute with regards to that (I will give some, but I am hoping this will not expand here).

Filipino is really the official language of the Philippines, as prescribed by the 1987 Constitution of the Philippines.

But generally speaking, many Filipino words and syntax also came from Spanish, English, Hindi, Chinese and Japanese.

So: Tagalog is a native language spoken while Filipino is a derived Tagalog language which combines with some foreign words.

Samakatwid ang religion na nabanggit ay religion ng mga apo ni Abraham ngunit hindi iyan ang religion o pananampalataya ni Abraham.